مجله پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمّی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فهرست اهداف و چهار چوب کلی خط مشی نشریه

 اهداف کلی:
 - انتشار دستاورد های جدید علمی پژوهشگران و متخصصان رشته ژئومورفولوژی و گرایش های وابسته
 - تولید علمی در زمینه های تخصصی رشته
 - ترویج نو آوری ها و یافته های علمی داخل و خارج از کشور
 - انتقال و انتشار یافته های علمی نوین در سطح ملی
 - نقد و بررسی نظریه های جدید و قدیم در زمینه های تخصصی رشته
 - ارائه شیوه ها، روش ها، نو آوری ها و معرفی تکنولوژی مدرن در زمینه های پژوهشی رشته
 - اطلاع رسانی و در ج اخبار علمی مرتبط و ارائه نتایج کرسی های نظریه پردازی از طریق مقالات
 - ارتقای سطح علمی دانش ژئومورفولوژی
 
خط مشی کلی و برنامه :
 - انتشار نشریه به صورت فصلنامه علمی و پژوهشی در سطح ملی
 - درج و انتشار مقالات علمی و پژوهشی منطبق با دستور العمل های کمیسیون محترم نشریات علمی کشور
 - توسعه کیفی نشریه منطبق با ضوابط علمی بین المللی
 - ارتقای مجله در گام بعد و عضویت آن در گروه مجلات دارای شاخص های بین المللی و ISI
 - مشارکت و کمک به انتشار مجلات علمی و پژوهشی همسو طبق ضوابط
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمّی:
http://geomorphologyjournal.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب