مجله پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمّی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اعضای هیات تحریریه

1- دکتر  محمدحسین رامشت                                 استاد دانشگاه اصفهان
 2- دکتر محمد حسین رضایی مقدم                         استاد دانشگاه تبریز
 3- دکتر  محمدرضا ثروتی                                       استاد دانشگاه شهید بهشتی
 4- دکتر شهرام روستایی                                      استاد دانشگاه تبریز
 5- دکتر عزت اله قنواتی                                        دانشیار دانشگاه تربیت معلم
 6- دکتر منیژه قهرودی                                          دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
 7- دکتر مهران مقصودی                                        دانشیار دانشگاه تهران
 8- دکتر حسین نگارش                                         دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
 9- دکتر احمد نوحه‎گر                                           استاد دانشگاه تهران
 10- دکتر مجتبی یمانی                                         دانشیار دانشگاه تهران

سردبیر:   دکتر شهرام روستائی

مدیر مسول: دکتر مجتبی یمانی

مدیر داخلی: دکتر سعید نگهبان

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمّی:
http://geomorphologyjournal.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب